บริษัท ที.เอส.พี.การบัญชี และกฎหมาย จำกัด

T.S.P.ACCOUNTING & LAW CO., LTD.

1.   บริการด้านการจัดทำบัญชี (ผังการบริการด้านล่าง)                           

 • จัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด (รับทำบัญชีรายเดือน)               
  • จัดทำบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป(Express)

  • จัดทำรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ-กิจการ

  • เซ็นรับรองเป็นผู้ทำบัญชี ตามที่กฎหมายกำหนด (พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543)

 • มีแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี และภาษีอากร พร้อมให้คำแนะนำและวางแผน
 • จัดทำงบการเงินประจำปี (งบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน)
  • ตรวจสอบ และปิดบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และเซ็นรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สภาวิชาชีพบัญชี) หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร (กรมสรรพากร)

2.   บริการด้านภาษีอากร และประกันสังคม (ผังการบริการด้านล่าง)

 • จัดทำรายงานภาษี พร้อมสรุปแบบภาษีชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และนำส่งให้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ และวางแผนภาษีอากร เพื่อนำไปใช้งาน หรือปฎิบัติ เพื่อการจัดทำเอกสารได้ถูกต้อง

  • จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือน , คำนวณเงินสมทบประกันสังคม และนำส่งให้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

3.    บริการด้านงานจดทะเบียน

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด , ห้างหุ้นส่วนฯ , ร้านค้า(ทะเบียนพาณิชย์)
 • จดทะเบียนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce (ขายสินค้า หรือให้บริการทางอินเตอร์เน็ต หรือร้านค้าออนไลน์)
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ , ย้ายที่ตั้ง , เพิ่มวัตถุที่ประสงค์ , เพิ่ม-ลดสาขา , เพิ่ม-ลดทุน, แปรสภาพกิจการ , เลิกกิจการ
 • จดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร(ยื่นเอกสารเพื่อการยืนยันตัวตน)
 • จดขึ้นทะเบียนนายจ้างเข้าระบบประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม(ลูกจ้าง 1 คน)

4.    บริการด้านงานกฎหมาย

 • รับให้คำปรึกษาอรรถคดี และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

         

          หากท่านมีความสนใจในการบริการ หรือต้องการปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ ที่สำนักงาน ฯ มีให้ บริการดังที่กล่าวมาแล้ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือให้จัดทำใบเสนอขอบเขตการบริการ  กับทางสำนักงานฯได้ทุกวัน

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2149-5740 , 0-2149-5741 , 0-2149-5742 , 0-2149-5743 ,

Mobile Phone : 099-042-6519 , 081-627-8680

E-mail : acctsn2562@hotmail.com

FACEBOOK : ทีเอสพี การบัญชี และกฎหมาย หรือ Line-ID  : acctsn1

                       

ทั้งนี้สำนักงาน ฯ ยินดีให้บริการแบบครบวงจรเพื่อให้ธุรกิจของท่านได้รับการบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน                                                                   

 

สอบถามเพิ่มเติม